Vermeld Oisterwijk 1429-55; bron ISIS Tilburg, zie ook BL 1957:2 4 . Diverse vermeldingen in archief…

Shared note

Vermeld Oisterwijk 1429-55; bron ISIS Tilburg, zie ook BL 1957:2 4 . Diverse vermeldingen in archief dorpsbestuur nog niet nagezocht.

Op 3-5-1421 (RA Oisterwijk inv 143 fol 91) zijn Reijnier van Broechoven, Aert Jans van den Amervoert en Henrick Cort Daneels ontvangers van enkele erfcijnzen in Oisterwijk.

Er is geen waterdicht bewijs dat Jan Stevens een zoon van Steven Jans is. Er zijn op het eerste oog tijdgenoten van Steven Jans, ook genaamd Steven van den Amervoert, die als vader in aanmerking zouden kunnen komen.

De eerste tegenkandidaat is Steven Hendriks (alias Steven Hendrick Steven Jan). Deze wordt o.a. in 1437 vermeld:

(Bosch Protocol 01-12-1436 1207 / 20v-11 t/m 21-3) 20v-11. Wolterus Henrici Toijt Vannijs soen man van Engelberna Petri van den Schoer droeg over aan Laurencius Laurencii Henrici Toijt Vannijs soen (?) 2. een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen in Oisterwijk in Berkel, tussen ?heer de ?Morre en tussen ?Johannes Brocken, welke erfpacht Wolterus Henrici Toijt Vannijs ten behoeve van Engelberna Petri van den Schoer, en kinderen van haar en genoemde Wolterus, verworven had van Stephanus Henrici Stevens soen van der Amervoert,(?)

Maar ook in 1420: (RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-D6, folium 43v-3 aktenr. 408, 03-03-1420.) (RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-A7,folium 54-1 aktenr. 481, 20-06-1420.) (RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-B1,folium 55v-6 aktenr. 504, 12-07-1420.)

De belangrijkste vermelding in dat jaar: (RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-C6, folium 63v-4 aktenr. 562, 12-10-1420.) Op 12-10-1420 maakten Steven Henrics van den Amervoert, Jan die Leuwe en zijn zwager Henric Rutghers een erfdeling. (?) Steven van den Amervoert kreeg (?) volgen diverse goederen in Udenhout, Oisterwijk, Haaren, etc.

Het is onwaarschijnlijk dat de Steven Jan Stevens die in 1429 trouwt (dus geboren ca. 1405) van zijn vader Jan Stevens (dus geboren voor ca. 1380) grond krijgt, terwijl zijn grootvader (als dat Steven Hendriks zou zijn: geboren ca. 1355) met zijn zwagers het goed verdeelt van een blijkbaar nog niet zo lang overleden schoonmoeder (geboren ca. 1330 en overleden kort voor 1420, dus oud minimaal 90). Stevens schoonmoeder zou in de 90 moeten zijn geweest, en Steven zelf en zijn zwagers, allen (sic) nog in leven, in de 70 - en dat alleen nog als we de generaties steeds heel krap (25 jaar ipv de meer gebruikelijke 30) nemen. Geen van de goederen die Steven Hendriks bezit, komen we verder tegen onder het bezit van Jan Stevens, gehuwd met Heilwich Cort Daneels, of nazaten.

Steven Hendriks is wel vader van een Jan Stevens, maar dit is een andere Jan Stevens, gegoed te Moergestel. Deze Jan Stevens van Amervoert, man van een Kathelijn (Aert Aert Wevers), lijkt de in 1455 al volwassen Jan te zijn uit twee (en meer) andere akten in Moergestel:

(1468 ? november 12 Mgt, R. 284, 18v) Cont sij enyghelijken want Aert z.w. Aerts Wevers wedn. Kathelinen sijns wijfs d.w. Jan Leiten alsulcke tocht in alle erfgoederen daar w. Katelinen in bestarf wettelijk overgegeven Aernden sinen wittigen sone Jan z.w. Stevens vander Amervoert man van Kathelinen Dirck z. Henrick ? Thijs man van Elysabeth drs Aert en w. Kathelinen voors. in sch. br. Ghestel (?)

([dat. ut supra] = 1455? Evt 1456/7 Mgt R. 283, 1v (97v)) Jan vander Amervort en hem ghelt?

mr Henric Beys vanwege mr Jan van Spul 4 Rgld en 4 peters op St Jan baptist voor 2 mud rogge die mr Jan heffende is uit de hoeve en woenstede toebehorende hr Jan van H?ban? ende dat heeft Jan voors. ghel. als laet.

(145. (direct daarna) Mgt R. 283, 1v (97v)) Henric gheheyten Stoeps nat.z. w. hr Arnt Stoeps pbr.

 • een stuk land den Hesselberch hem toebehorende 2 L inc par. Ghestel bij Oesterwijc aende Broexzide < erf Laureys Bolleken en Elizabet n.d. Arts Wouter Nouwen > erf Reyners Arts z. vande Woude ^ erf Peter Peter Brouwers zoen v erf Jan Willem Vos g..te zoen aankomst Art z.w. Wouter Nouwen overgegeven heeft Willem zijn wittige zoen en gheloeft heeft te waeren en voorn. Willem overgegeven aan Henrick Scoeps voors. en op welk stuk land Jan van Ghilse Willems zoen Ghijsbrecht Godevaerts zoon vander Berthen Wouter en Alijt krn Arts Wouter Nouwen zoen Henric Jans zoen vander Eyghen en Jan vader Amervoert helmeling vertegen tbv Henric Scoeps in sch. br. van Gestel [fol. 2 (98) bovenaan Cxxxv]overgegeven aan Henric nat.z.w. Willem Vos vander Donck

 • datum annLvi des sondags voir Servacij.

Deze Jan Stevens van der Amervoert nu moet in 1468 in ieder geval (mogelijk 1455) al volwassen zijn geweest, dus geboren voor ca. 1445 (1430). Zijn schoonvader leeft nog in 1468; laat deze ca. 1400 geboren zijn. Hoe dan ook wordt deze Moergestelse Jan Stevens daarmee te jong om ?onze? Jan Stevens, vader in 1429 van Steven te Oisterwijk, te zijn. Verder kan hij nooit de Jan Stevens, broer van Hendrik Stevens (ver) voor 1420 zijn die dan goed in Moergestel verkoopt: aangezien we deze Hendrik al kunnen dateren op (geboorte) ca. 1375/80.

Een andere mogelijkekandidaat is een hypothetische Steven, zoon van Hendrik Jan. Van Hendrik Jans van der Amervoert van Gestel weten we alleen dat hij bij Hille kinderen had (die een- of tweemaal in het Bosch Protocol opduiken: kinderen van wijlen Hillegundis van den Amervoirt, 20-08-1425 1195 / 139v-1 en 2) - er wordt in ieder geval geen zoon Steven genoemd die als alternatieve verklaring voor het bestaan van Jan Stevens aangevoerd kan worden.

Verder duikt uberhaupt geen ?Steven van der Amervoert? op in de oorkonden van Oisterwijk, Tilburg, Udenhout etc., noch enig kind van zo?n Steven die niet tot het gezin van Steven Jans (+voor 1393) bleek te behoren.

Aan de andere kant past Jan Stevens prima in het gezin van Steven Jans. We kunnen de kinderen van Steven Jans dateren als geboren vanaf 1375 of eerder, en voor 1393. Gezien de geschiedenis van het bezit in Berkel kunnen we aannemen dat Steven Jans, vader van Bartholomeus en Goijart (beiden ook gegoed in Berkel) voor 1393 gestorven is. Laten we op basis hiervan aannemen dat Jan, zijn zoon, ca. 1380 is geboren. Hij kan dan chronologisch heel goed in 1429 vader van een dan ca. 25 jaar oude huwende zoon zijn. Het geeft hoe dan ook te denken dat de zonen van Steven Jans op 8-8-1429 voor schepenen getuigen over de nalatenschap van hun broer Hendrik, en dat Jan op 7-8, een dag eerder, huwelijkse voorwaarden voor zijn zoon sluit. Het zou al te toevallig zijn wanneer er geen (bloed)band tussen deze gebeurtenissen ligt.

Hoewel geen van de goederen die bij die huwelijkse voorwaarden genoemd worden (meest te Westtilburg, vandaar waarschijnlijk de naam ?van Amersvoert van Westtilborch?; vgl een generatie eerder Hendrik van Amersvoert van Gestel), direct te herleiden zijn op Steven Jans of op wijlen Hendrik Stevens, zijn er wel indirecte aanwijzingen:

 • het optreden van een Jan voor Hille, weduwe Hendrik van Amersvoert; terwijl Jan zelf op aanpalend land zit (1191 f.82 18 februari 1419 n.st.) en (11-01-1419 1191 / 48v-1 en 2)

 • het land in Udenhout van Jan Stevens dat grenst aan land van Hessel Snabbe, schoonvader van Goijart Stevens van der Amersvoert. NB: tegenover de woning van Steven van der Amersvoert?

Over nu naar het bezit van Jan Stevens:

Bezit A: 1. een stuk land in Westilburg, aan de Stokhasselt achter de woning van Hadewijg van Buerden, naast Heijn Cort Daneels en naast Hadewijg van Buerden en kinderen,

 1. een schrijn zoals Heijlwijch ev Jan van den Amervoert die laten zal,

 2. een ijzeren kandelaar die voornoemde Jan en zijn vrouw Heijlwig aangekomen is van Aert Walravens, oom van voornoemde Heijlwijg.

Bezit B: 1/3 in een stuk beemd, genaamd de Eikenhorst, in Oisterwijk, ter plaatse de Riedonk, naast Johanne van der Amervoert en naast erfg Martinus Berwout, beiderzijds strekkend aan eertijds Ludolphus Buck, welk 1/3 deel voornoemde Jacobus kocht van Johannes Henrici Goessens van Boerden, zoals in schepenbrieven van 's-Hertogenbosch, belast met 1/3 van een erfcijns van 1? oude groot.

Bezit C: 1. een erfpacht van ? mud rogge die hij kocht van Wouter Ghijsbrechts Beckers en die Enghelberen sHeerde met lichtmis levert uit haar huis, hof en uitvang in Westilburg, naast Willem Stelaerts en naast Jan Scuijtkens, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk,

 1. een erfpacht van 4 lopen rogge die hij kocht van Lambrecht den Vet, met lichtmis te leveren uit ? van een weide in Westilburg die Lambrecht verkreeg van Jan den Langhbonten, naast voornoemde Lambrecht en naast Aert Hemen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Herkomst bezit A:

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D8, folium 18v aktenr. 184, 03-04-1419.)

Op 03-04-1419 gaven Peter Peter Beijen en zijn broer Jan uit aan Jan Peter Nouwen zoen 4 stukken land in Westilburg, aan de Hasselt,

 1. aan de Hofstad en aan het Bos, tussen Jan Aerts zoen en tussen de koper Jan Peter Nouwen zoen, reikend aan de straat,

 2. tussen Peter Aert Leijten zoen en tussen Heijn Cort Daneels zoen, reikend aan Roelof Henrics zoen en aan genoemde Heijn Cort Daneels zoen,

 3. tussen Peter Aert Leijten zoen en tussen Jan van den Amervoert,

 4. een heideveld, aan beide zijden en aan een einde tussen Jan Peter Nouwen zoen,

belast met een erfpacht van 1/2 lopen rogge aan de h.geest van Tilburg en met de grondcijns, voor een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren met lichtmis.

18v-3. Peter Aert Leijten zoen zag af van vernadering.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D9, folium 19 aktenr. 191, 18-04-1419.)

Op 18-04-1419 verkocht Peter Jan Haghaerts zoen man van Jans Jans Sanendonc aan Jan Henric Roelofs zoen 3 stukken land in Westilburg, in de ?Koren Braak,

 1. de Heide Dries, tussen Jan Peter Nouwen zoen en tussen Goes Heijnen zoen van Boerden, strekkend aan Jan van den Amervoert en aan de erfgenamen van Peter Bels,

 2. tussen Henric Jan Berten zoen en tussen Jan van den Amervoert, strekkend aan Jan Henric Roelofs zoen,

 3. de Lang Akker, tussen Heijnric Jan Leijten zoen en tussen Heijn Gherijt Crillaerts zoen en Wouter Jan sBonten zoen, strekkend aan een waterlaat.

19-6. Pauwels Jan Haghaerts zoen zag af van vernadering.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-E4, folium 22 aktenr. 219, 18-12-1419.)

Op 18-12-1419 verkocht Peter Jan Haghaerts zoen man van Jans aan Henrick Cort Daneels zoen 3 stukken land in Tilburg, aan de Hassel,

 1. in de Woijsen, tussen de jonge Gherijt Rode Gherijts zoen en tussen Peter Aert Leijten zoen,

 2. aan ?Danel straat van den Hasselt, tussen voornoemde Peter Aerts en tussen Jan van den Amervoert,

 3. een gelookt, tussen voornoemde Peter Aerts en tussen Jan van den Amervoert,

belast met de grondcijns en met een erfpacht van 3 1/2 lopen rogge.

22-8. Anchem Anchem Meermans zag af van vernadering.

Mogelijk hoort hierbij:

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-C10, f.91-2, aktenr. 718, 03-05-1421.)

Op 03-05-1421 verkochten erfgenamen van Gherardus Chijen, elk voor 1/4 deel, 1. Gherijt Wouters van Meijensvoert voor hem zelf en voor zijn medeerfgenamen van 1/4 van Gherardus Chijen, 2. Aert Andries zoen van Hukelem voor hem zelf en voor zijn medeerfgenamen van 1/4 van Gerardus Chijen, 3. Dideric Aert Wanghen en zijn neef Wouter Gheerlec Bacs voor hen zelf en voor hun medeerfgenamen van 1/4 van Gerardus, 4. Margriet Putkuup dvw Hillegond van der Poel voor haar zelf en voor haar medeerfgenamen van het 1/4 van Gerardus, aan Henrick Gherijt Crillaerts, zijn broer Gherijt Gherijt Crillarts, Jan Wouter Fransen zoen en Aert Jans zoen van den Amervoert een erfcijns van 2 oude groot minus een penning, die Gerardus Chijen beurde uit de erfenissen die eertijds waren van Jan Crijllaerts, genaamd Plukvels Hoeve, in Westilburg, op de Stokhasselt. Jan Fransen moet nog 2 schillingen betalen voor zijn brief.

91-3. Betaald 2 kromstaart. Voornoemde erfgenamen van Gerardus Chijen verkochten aan Henrick Cort Daneels, Aert Jans zoen van den Amervoert en Reijneer Reijneers van Broechoven een erfcijns van 1 oude grote en 1/2 hoen van een erfcijns van 2 schillingen ouds en 1 hoen, die wijlen Henric Walraven betaalde aan voornoemde Gerardus Chijen uit de Plukvels Hoeve.

91-4. Betaald 7 plak. Voornoemde erfgenamen van Gerardus Chijen verkochten aan Aert Jans zoen van der Amervoert, Reijneer Reijneers zoen van Broechoven en Stheven Jans zoen van der Amervoert een erfcijns van 11 penningen, 12 penningen voor 1 oude grote gerekend, die Jan van den Amervoert betaalde aan wijlen Geraert Chijen uit de Gijben Akker en een erfenis daarbij, gelegen in Westilburg op de Stokhasselt. Reijneer betaalde 2 plakken voor andere brieven.

91-5. Voornoemde erfgenamen van Gerardus Chijen verkochten aan Elisabeth vrouw van Claus Erijts ten behoeve van Claus Erijts een erfcijns van 3 penningen, 1 oude grote voor 12 penningen gerekend, die Claus Erijts zoen aan Gerardus Chijen betaalde uit de Plukvels Hoeve in Westilburg op de Stokhasselt.

91-6. Voornoemde erfgenamen verkochten aan aan Peter, Denijs en Hadewig van Boerden en Claus Wouter Rode Gherijts zoen een erfcijns van 8 penningen, die wijlen Denijs die Beer betaalde aan wijlen Gherardus Chijen uit de Plukvels Hoeve.

91v-1. Voornoemde erfgenamen van Gerardus Chijen verkochten aan voornoemde Claus Wouter Rode Gherijts zoen ten behoeve van hem en van zijn neef Bartholomeeus Gherijt Rode Gherijts zoen een erfcijns van 6 penningen en 1 hoen, die wijlen Rode Gherijt betaalde aan wijlen Gherijt Chijen uit de Plukvels Hoeve.

Herkomst Bezit B en C1:

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-A9, los vel na folium 29 recto-1 aktenr. 291, 13-11-1419.)

Op 13-11-1419 maakten Wouter Ghijb Beckers soen, Jan Hijnen zoen van Boerden, Jacop Vrancken zoen, Goeswijn Heijnen soen van Boerden en Claeijs van den Ven een erfdeling. Dit losse vel is een kladaantekening van een akte die op folium 32 werd uitgewerkt; in de voetnoten staat vermeld welk goed verdeeld werd en bij wie dat terechtkwam. Wouter die Becker zal Jacop Vrancken zoen uitreiken een lopen rogge van de mud die hij geldt.

Een erfpacht van 1 mud die Wouter Ghijsbrecht Beckers zoen man van Aleijt Henrics van Buerden geldt: 15 lopen aan Wouter Ghijsbrecht Beckers zoen man van Aleijt Henrics van Buerden, 1 lopen aan Jacop nzvw Vranck van Ghestel man van Kathelijn Henrics van Buerden te leveren met lichtmis.

Jacop Vrancken soen 12 lopen rogge op het land, waarop Willem van der Heijden woonde te Kerkhoven, waar Aert die Wolf nu woont.

Een erfpacht van 12 lopen rogge op het land waarop Willem van der Heijden woonde te Kerkhoven, waar nu Aert die Wolf woont: Jacop nzvw Vranck van Ghestel man van Kathelijn Henrics van Buerden.

Jan Heijnen soen van Boerden 13 lopen aan Wouter Maes en 2 lopen daarbij tot Goeswijn Groijs.

Een erfpacht van 13 lopen rogge die Wouter Maes geldt: Jan Henrics van Boerden. Een erfpacht van 2 lopen rogge die Goeswijn Groijs te Kerkhoven geldt: Jan Henrics van Boerden.

Claes van den Ven ook 13 lopen aan Wouter Maes.

Een erfpacht van 13 lopen rogge die Wouter Maes geldt te Kerkhoven: Claus van den Ven.

Een stukske land te Berkel in Jan Langerbeens hof.

Een stukske land te Berkel in Jan Langerbeens Hof dat van Henric van Boerden was: Claus van den Ven.

Goeswijn van Boerden 6 mud tot Ykens Rademakers op de Winkel.

Een erfpacht van 1/2 mud rogge die Ydeken Raeijmekers op de Winkel moet gelden: Goeswijn Henrics van Boerden.

7 lopen te Berkel tot Cop Wilb Wijtbol.

Een erfpacht van 7 lopen rogge die Jacop Witbol te Berkel moet gelden: Goeswijn Henrics van Boerden.

Een stuk beemd dat leidt tot Ghestel, Jacop Vrancken.

Het deel dat wijlen Henric van Boerden had in een beemd te Moergestel achter Herman Hixspoers, reikend aan de Boe.lo. die van Godert van Brecht was, en op de Aa, belast voor zijn deel met 1/2 oude grote: Jacop nzvw Vranck van Ghestel man van Kathelijn Henrics van Buerden.

In Udenhout een kleine weide Claeijs van den Ven.

1/3 in het Kleijn Weike in Udenhout op de Rietdonk, met zijn deel in 1 1/2 oude grote: Jacop nzvw Vranck van Ghestel man van Kathelijn Henrics van Buerden. (Bij de verdeling dus niet aan Claeijs van den Ven).

In Diestman Horst 1/2 bunder Jacop en Claeijs van Ven.

In Diesmans Horst een beemd, in Udenhout, tussen Engbrecht van den Nijvelaer in het noorden en Jan van den Grave in het zuiden, reikend aan Rutghers kinderen van Gheldrop en aan Gherijt Brievinc, belast met een erfcijns van 1 oude grote en 1 1/2 hoen: Claus van den Ven. (Bij de verdeling dus niet aan Jacop).

Een deel in de Strepen Jacop en Claeijs van den Ven.

1/6 in een streep beemd in Udenhout, met zijn deel in de lasten: Jacop nzvw Vranck van Ghestel man van Kathelijn Henrics van Buerden. (Bij de verdeling dus niet aan Claeijs van den Ven).

Goeswijn van Boerden, Wouter die Becker, Jan van Buerden een Grote Wei in Udenhout.

Grote Weide, in Udenhout, belast met zijn 1/3 van 2 1/2 pond geld en zijn 1/3 van een erfcijns van 2 oude groten aan de hertog van Brabant: 1/3 Goeswijn Henrics van Boerden, 1/3 Jan Henrics van Boerden, 1/3 Wouter Ghijsbrecht Beckers zoen man van Aleijt Henrics van Buerden.

Voorts 1 bunder genaamd de Eikhorst Goeswijn van Boerden, Wouter die Becker, Jan van Boerden elk zijn chijns.

1 bunder broek genaamd de Eikhorst in Udenhout op de Vierdonk, belast met 1/2 oude grote per bunder: 1/3 Goeswijn Henrics van Boerden, 1/3 Jan Henrics van Boerden, 1/3 Wouter Ghijsbrecht Beckers zoen man van Aleijt Henrics van Buerden.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-B5, folium 32-4 aktenr. 323, 13-11-1419.)

Op 13-11-1419 maakten Goeswijn Henrics van Boerden, zijn broer Jan Henrics van Boerden, hun zwager Wouter Ghijsbrecht Beckers zoen man van Aleijt Henrics van Buerden, Jacop nzvw Vranck van Ghestel man van Kathelijn Henrics van Buerden, Claus Willems van den Ven man van Heijlwigh Henrici de Buerden een erfdeling van de nalatenschap van wijlen Henric van Boerden.

Goeswijn Henrics van Boerden kreeg

 1. een erfpacht van 1/2 mud rogge die Ydeken Raeijmekers op de Winkel moet gelden,

 2. een erfpacht van 7 lopen rogge die Jacop Witbol te Berkel moet gelden,

 3. 1/3 van de Grote Weide, in Udenhout, belast met zijn 1/3 van 2 1/2 pond geld en zijn 1/3 van een erfcijns van 2 oude grote aan de hertog van Brabant,

 4. 1/3 in 1 bunder broek genaamd de Eikhorst in Udenhout op de Rietdonk, belast met 1/2 oude grote per bunder.

Udenhout protocol 1209 f.1v 1438

Jacob Hessel Snabben bezit een huis, erf, hof en aangelag, groot 18 buunder, in Udenhout en Berkel aan de Groenstraat, bij de weg naar Waelwijc (vroeger van Wouter van Bladel); 12 buunder land, "die Heijhove" onder Tilburg en 6 buunder beemd in de Riedonc, Udenhout aan die Groenstraat.

Merk in dit verband op dat er een link is met de vader Steven: Idem (Udenhout) (1189 f.165) 4 juli 1415. Jacop Hessel Jacop Hessels heeft opgedragen aan Reijner Schaden: Een hoeve in Udenhout tussen de gemeijnt en Eefs, weduwe van Henrick van Mierde, strekkende van de gemeijnt tot Arnt Moelneer; Bouw en broekland aldaar tegenover de woning van wijlen Steven vander Amervoert (Jacop had die hoeve in erfpacht van zijn vader Hessel Jacop Hessels)

Verder is Hessel Snabbe schoonvader van Goijart Stevens van der Amervoert; Jacob is diens zwager.

Hertogelijk cijnsboek 1448:

 1. giselbertus filius gerardi brievincx pro petro filio jacobi hessels gener johannes filius arnoldi langerbeens pro dicto johannes ex parte pauli filius theodorici scarpenborch ex parte theodorici kussen de manso quondam bruystini de andel 6 d. nov.

 2. gisbertus et segerus liberi johannes segeri pro stephano filio johannes stephani de amersvoert ex parte jacobi filii hessellini jacobi de hereditatis johannes filius henricus de boerden 4 1/2 d. vet.

 3. geertrudis relictam theodorici filii petri de dovelo pro theodorico predicto ex parte petro patris sui de hereditatis theodorici filii arnoldi hixspoer sitis in lairhoven 21 d. nov. et 12 1/2 d. vet.

Herkomst bezit C:

Udenhout protocol 1191 f.82 18 februari 1419 n.st.

Jan die Bonte heeft opgedragen aan Roelof Vette, bakker, huis, erf, hof en aangelag in Udenhout tussen Jan die Vrieze en de familie Steenwech enerzijds en Wouter Hack en Goossen Hubrechts Steenwech anderzijds, land over de weg tegenover het huis, een heiveld in Tilburg en land in Udenhout (Jan die Bont had alles te pacht verkregen van Wouter Berthout soen om 3 mud rog)

Conclusie: bezit A, B en C liggen naast of komen uit Jans schoonfamilie, of goed van de Van Boerdens (latere schoondochter). De drie families zijn gegoed te Berkel en Udenhout.

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
683 1 594 89 Sunday, October 11, 2009 6:19 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Event data? Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change